JEDNACÍ ŘÁD

smírčího a rozhodčího soudu vydaný společností pro smírčí a rozhodčí řízení Smírčí soud, s.r.o., se sídlem Praha 5, Vrázova 7, IČ: 276 22 533, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119567

Preambule

Za účelem zajištění spravedlivého procesu smírčího a rozhodčího řízení rozhodci zapsanými u Smírčího soudu, s.r.o., vedené vůlí rovného postavení stran tohoto řízení, přijímá statutární orgán Smírčího soudu, s.r.o. tento jednací řád.

Část A

Smírčí řízení

 1. Strany smluvního vztahu mohou i neformálně požádat Smírčí soud, s.r.o., aby jeho statutární orgán určil osobu, která jako smírčí soudce vstoupí v jednání se stranami o mimosoudním odklizení sporu.
 2. Určená osoba požádá strany, aby jí vysvětlily problém a dle svého nejlepšího vědomí a svědomí navrhne poté stranám řešení.
 3. Strany mohou na základě navrženého řešení smluvně upravit vztah nástroji občanského (obchodního) práva nebo mohou požádat na základě rozhodčí smlouvy nebo rozhodčí doložky o vydání smíru formou rozhodčího nálezu.
 4. Jestliže strany nebo některá z nich nepřijme žádné navrhované řešení na mimosoudní odklizení sporu, může kterákoli ze strany v řešení věci pokračovat jakýmkoli způsobem dle svého uvážení

Část B

Rozhodčí řízení

Čl. I.

Jurisdikce rozhodce u Smírčího soudu, s.r.o.

Jurisdikce rozhodce zapsaného u Smírčího soudu, s.r.o. je dána, jestliže strany v občanském nebo obchodním nebo jiném obdobném vztahu uzavřou smlouvu o rozhodci nebo rozhodčí doložku ve smyslu zák.č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a svěří určení rozhodce statutárnímu orgánu Smírčího soudu, s.r.o. nebo některému z rozhodců zapsaných u Smírčího soudu, s.r.o.

Čl. II.

Zahájení řízení

 1. Rozhodčí řízení se zahajuje na návrh. Takový návrh se nazývá žaloba.
 2. Osoba, která návrh podává, se nazývá žalobce. Osoba, které má být dle tvrzení žalobce uložena povinnost, se nazývá žalovaný.
 3. Žaloba musí alespoň obsahovat:
  1. označení stran včetně identifikačního čísla, jestliže bylo přiděleno, a/nebo rodná čísla fyzických osob, jsou-li známa, nebo data jejich narození,
  2. adresy stran, sídlo či bydliště a doručovací adresy stran, liší-li se,
  3. nárok žalobce,
  4. hodnota předmětu sporu vyjádřený v platné měně České republiky,
  5. odkaz na jurisdikci Smírčího soudu, s.r.o.,
  6. uvedení skutkových a právních okolností, na kterých žalobce zakládá své žalobní nároky,
  7. označení důkazů,
  8. žaloba musí být datována a podepsána žalobcem.
 4. Žalobce je k žalobě povinen přiložit listinné důkazy, jichž se dovolává.
 5. Žaloba se podává ve výtiscích o dva vyšším, než je počet žalovaných osob.
 6. Žaloba je podána dnem, kdy je doručena Smírčímu soudu, s.r.o.

Čl. III.

Průběh řízení

 1. Statutární orgán Smírčího soudu, s.r.o. určí rozhodce zapsaného v seznamu rozhodců vedeném Smírčím soudem, s.r.o. k projednání žaloby, neurčí-li žalobce sám určitého rozhodce ze seznamů rozhodců vedených u Smírčího soudu, s.r.o., a žalobě je přidělena spisová značka. Žaloba se adresu Smírčímu soudu, s.r.o. do jeho sídla. Podáním žaloby se rozumí, že statutární orgán Smírčího soudu, s.r.o. určí osobu rozhodce, který spor bude řešit.
 2. Rozhodce se seznámí s žalobou a v případě, že její obsah a/nebo navržené důkazy neumožňují rozhodci na jejím základě rozhodnout o věci, vyzve žalobce k doplnění žaloby. Rozhodce určí lhůtu k doplnění, která nesmí být kratší než 10 dní ode dne doručení výzvy žalobci.
 3. Nedoplní-li žalobce ve stanovené lhůtě žalobu způsobem určeným rozhodcem nebo jestliže si žalobce výzvu rozhodce k doplnění žaloby nepřevezme, rozhoduje rozhodce o věci dle podané žaloby a předložených důkazů.
 4. Po případném doplnění žaloby, zašle rozhodce žalobu žalovanému, kterého vyzve, aby se k žalobě vyjádřil ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejího doručení. Ve svém vyjádření musí žalovaný uvést:
  1. označení účastníků a spisovou značku,
  2. zdali nárok žalobce uznává nebo popírá a to zcela nebo z části,
  3. zdali popírá jurisdikci rozhodce zapsaného u Smírčího soudu, s.r.o. a proč,
  4. uvedení skutkových a právních okolností, na kterých žalovaný zakládá svou obranu,
  5. označení důkazů,
  6. vyjádření musí být podepsáno a datováno.
 5. Žalovaný je povinen přiložit listinné důkazy, jichž se dovolává.
 6. Rozhodce se seznámí s vyjádřením k žalobě a v případě, že jeho obsah a/nebo navržené důkazy neumožňují rozhodci na jeho základě rozhodnout o věci, vyzve žalovaného k doplnění vyjádření. Rozhodce určí lhůtu k doplnění, která nesmí být kratší než 10 dní ode dne doručení výzvy žalovanému.
 7. Nedoplní-li žalovaný ve stanovené lhůtě vyjádření způsobem určeným rozhodcem nebo jestliže si žalovaný ani opakovanou výzvu rozhodce k doplnění žaloby nepřevezme, rozhoduje rozhodce o věci dle podaného vyjádření k žalobě a předložených důkazů.
 8. Rozhodčí řízení není ústní. Rozhodčí řízení je ústí jen a pouze, jestliže se rozhodce výslovně rozhodne, že je nutné projednat věc ústně.
 9. Rozhodčí řízení končí právní mocí rozhodčího nálezu, nestanoví-li Zákon něco jiného.
 10. Úkony v rámci řízení provádí rozhodce nebo k jeho žádosti kancelář Smírčího soudu, s.r.o. nebo příslušný soud.
 11. Jestliže kterákoli ze strany nepodá k výzvě rozhodce ve stanovené lhůtě vyjádření nebo nedoplní-li své vyjádření, pokračuje rozhodce v řízení bez dalšího a tato skutečnost jde k tíži této osoby. K podanému vyjádření, které bylo podáno po stanovené lhůtě, se nepřihlíží.

Čl. IV.

Základní pravidla řízení

 1. Místem konání ústních jednání je sídlo Smírčího soudu, s.r.o.
 2. Jednacím jazykem je jazyk český nebo slovenský. V těchto jazycích musí být též předloženy veškeré listiny, jichž se strany domáhají, nebo musí být do těchto jazyků dané listiny přeloženy. Jestliže nebudou listiny předloženy v překladu, má se zato, že nebyly předloženy vůbec.
 3. Je-li žalovanému ustanoven Smírčím soudem, s.r.o. opatrovník, má všechna práva žalovaného. Pominou-li důvody pro ustanovení opatrovníka, Smírčí soud, s.r.o. opatrovníka jeho funkce zprostí.

Čl. V.

Ústní jednání

 1. Ústní jednání nařídí rozhodce pouze ve výjimečných případech, shledá-li to nutným a důvodným.
 2. Ústní jednání je vedeno v českém nebo slovenském jazyce.
 3. Ústní jednání je neveřejné. Bez vzájemného souhlasu stran mohou být na jednání vedle stran a rozhodce dále přítomni zapisovatel Smírčího soudu, s.r.o., právní zástupci stran, kterými mohou být pouze advokáti, svědci v případě podávání své svědecké výpovědi, znalci v případě podávání své svědecké výpovědi, tlumočníci, jestliže některá ze stran neovládá český nebo slovenský jazyk, zákonní zástupci stran.
 4. Jestliže se nedostaví strana, která byla uvědomena o čase a místu ústního jednání, nebrání její nepřítomnost projednání sporu. Ústní jednání může být nařízeno i vícekrát.
 5. Rozhodce uvědomí osoby, které jsou na jednání předvolány, zpravidla pozvánkou odeslanou účastníkům 15 dní přede dnem jednání.
 6. O průběhu ústního jednání bude proveden zápis, jehož vyhotovení zajišťuje rozhodce. Zápis z ústního jednání obsahuje tyto náležitosti:
  1. spisovou značku Smírčího soudu, s.r.o.,
  2. místo, datum a čas jednání,
  3. označení sporných stran a jejich zástupců,
  4. údaj o účasti stran,
  5. označení rozhodců, svědků, znalců, tlumočníků, zákonných zástupců a případně dalších osob zúčastněných na jednání,
  6. stručný a výstižný popis průběhu jednání,
  7. vyjádření slyšených osob,
  8. uvedení důvodu pro odročení ústního jednání nebo sdělení, že jednání se končí,
  9. podpis rozhodce, případně zapisovatele.

Čl. VI.

Rozhodčí nález

 1. Rozhodčí nález se vydává vždy, když je některé ze stran ukládána povinnost k plnění. Rozhodčí nález se vydává v písemné podobě.
 2. Rozhodčí nález obsahuje:
  1. označení, že jde o rozhodčí nález ve smyslu zák.č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů,
  2. titul, jméno a příjmení rozhodce,
  3. datum a místo vydání nálezu,
  4. označení stran,
  5. předmět sporu a krátké vylíčení okolností sporu,
  6. výrok rozhodčího nálezu obsahující rozhodnutí o žalobních nárocích, o poplatcích a o nákladech řízení,
  7. krátké odůvodnění, uzná-li to rozhodce za vhodné,
  8. podpis rozhodce.
 3. Rozhodčí nález se stranám oznamuje písemně.
 4. Rozhodčí nález nemusí obsahovat odůvodnění. Rozhodce však má právo dle svého uvážení odůvodnění do rozhodčího nálezu zanést.
 5. Rozhodčí nález je konečný a závazný. Nesplní-li povinná strana dobrovolně to, co je jí uloženo rozhodčím nálezem, podléhá nedobrovolné plnění rozhodčího nálezu výkonu rozhodnutí.
 6. Na rozhodčím nálezu se vyznačí jeho právní moc a vykonatelnost.

Čl. VII.

Vzájemné návrhy

 1. Jestliže žalovaný uplatňuje proti žalobě svá práva, je povinen podat zvláštní samostatnou žalobu.
 2. Zvláštní samostatnou žalobu musí rozhodovat jiný rozhodce, než rozhoduje původní žalobu.
 3. Žalobci mohou vytvořit smírčí kolegium, které o nárocích stran učiní stranám společný návrh. Jestliže jej strany nepřijmou, vydají rozhodci rozhodčí nálezy každý za sebe.

Část C

Společná ustanovení

Čl. I.

Doručování

 1. Místem doručování Smírčímu soudu, s.r.o. a místem doručování rozhodci je sídlo Smírčího soudu, s.r.o.
 2. Místem doručování žalobci je adresa, kterou žalobce uvede, případně adresa sídla uvedená v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku nebo jiném obdobném veřejném rejstříku.
 3. Místem doručování žalovanému je adresa, která vyplývá z předložených listin, nebo kterou uvede žalobce nebo kterou uvede žalovaný, anebo adresa sídla uvedená v obchodním rejstříku, živnostenském
 4. rejstříku nebo jiném obdobném veřejném rejstříku. Bude-li uvedeno více adres, bude doručováno na všechny takové adresy.
 5. Místem doručování jiným osobám adresa, kterou sdělí osoba žádající o předvolání jiné osoby nebo doručení jiné osobě. Bude-li uvedeno více adres, bude doručováno na všechny takové adresy.
 6. Doručuje je obvykle prostřednictvím držitele poštovní licence nebo prostřednictvím kurýrní služby nebo pracovníky Smírčího soudu, s.r.o.
 7. Rozhodce může doručovat též prostřednictvím dožádaného soudu.
 8. Jestliže si adresát, kterým je žalovaný, zásilku nepřevezme, odmítne převzít nebo se o doručování zásilky nedozví, ať již z jakéhokoli důvodu, bude mu ustanoven Smírčím soudem, s.r.o. opatrovník pro dané řízení. Veškeré zásilky se pak zasílají opatrovníkovi a současně i žalovanému na původní adresy nebo adresy zjištěné v průběhu rozhodčího řízení.
 9. Není-li na zásilce označeno datum přijetí zásilky, má se zato, že byla doručena 5. dnem, ode dne odeslání zásilky a to i v případě, že se adresát o doručené zásilce nedozvěděl.

Čl. II.

Poplatková povinnost, náklady řízení

 1. V případě smírčího řízení hradí strany odměnu určené osobě dle svého uvážení a po dohodě s touto osobou, avšak nejméně 2.000,- Kč.
 2. V případě sporného řízení je žalobce povinen spolu s žalobou uhradit žalobní poplatek. Dokud není žalobní poplatek uhrazen, rozhodce nejedná. Nebude-li žalobní poplatek přes výzvu rozhodce uhrazen v náhradní lhůtě, má se zato, že žaloba nebyla podána. O skutečnosti, že se na žalobu pohlíží, jakoby nebyla podána, rozhodce žalobce vyrozumí.
 3. Každá ze stran hradí své náklady samostatně. Pokud některá ze stran požaduje náhradu svých nákladů, musí je před ukončením řízení k rukám rozhodce vyúčtovat. Za náklady řízení se zejména rozumí uhrazený žalobní poplatek, odměna právního zástupce – advokáta – dle advokátního tarifu za jeden stupeň řízení, cestovné, ztráta času, tlumočné, odměna znalců.
 4. Strana, která navrhne důkaz, hradí náklady na jeho pořízení.
 5. Straně, která měla ve věci úspěch, náleží náhrada nákladů řízení od strany, která úspěch neměla. V případě, že strany měly úspěch částečný, náhrada nákladů řízení jim náleží poměrně.
 6. V rozhodčím nálezu rozhodce rozhodne o povinnosti k náhradě nákladů řízení.
 7. Žalobní poplatky činí 5% z žalované finanční částky nebo z hodnoty, která je předmětem sporu, nejméně však 2.000,- Kč a nejvýše 1.000.000,- Kč.

Čl. III.

Ustanovení závěrečná

 1. Rozhodce při řešení sporů vychází podle povahy věci z pravidel spravedlnosti a pravidel českého právního řádu.
 2. K řešení otázek, výslovně neupravených tímto jednacím řádem využije rozhodce zejména občanský soudní řád.
 3. Jednotlivé úkony činí rozhodce sám nebo prostřednictvím kanceláře Smírčího soudu, s.r.o.
 4. V případě nejasností, nerozhodne-li rozhodce, rozhoduje statutární orgán Smírčího soudu, s.r.o.
 5. Jednací řád přijímá a jeho změny určuje statutární orgán Smírčího soudu, s.r.o.

Čl. IV.

Účinnost

 1. Tento jednací řád v plném rozsahu nahrazuje jednací řády předchozí.
 2. Jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.2.2011.